AGS Aquila Nigel

Leef in Sy teenwoordigheid.

 

Wie is Ons

 

Aquila Gemeente

(Aquila beteken AREND in Latyn)

1. ONS GEMEENTE IS GESTIG in 1934 en vorm deel van die Apostoliese Geloof Sending van S.A. (A.G.S.), ‘n pinksterkerk wat sy ontstaan gehad het in 1908.

2. ONS VISIOEN; ‘n Lewe in God se teenwoordigheid vir elkeen!

3. DIE WYSE VAN BESTUUR in ons gemeente geskied op die basis dat daar aan die hoof van die gemeente 'n pastoor is, wat as leier optree. 'n Bestuursraad ondersteun die pastoor en dra sorg vir die ge­meente saam met hom.

4. VERSKEIE AKSIES bestaan in die gemeente met die doel om in 'n verskeidenheid be-hoeftes te voorsien. Hierdie aksies skep geleentheid aan alle lidmate om hulle bediening uit te leef.

       1. Aquila Kidz: (Kinderkerk): Voor en Laerskoolleerlinge

       2. Eleosklub: Enkellopendes, geskeides. weduwees, wewenaars (onder 55 jaar)

     3. Immergroen Klub: Getroude persone (onder 55 jaar)

      4. Gouejare Klub: Getroudes/enkellopendes (bo 55 jaar)

      5. Evangelisasie:  Plaaslike en wêreldwye aksies

      6. Villa Liberi Kinderhuis: Kinder-en Jeugsorg Sentrum

       7. Kerkplant-aksies: Alra park, highway ministries, Ratanda ,Zambië, Orange Grove, Swaziland (Tente)

      8. Vroue-Aksie: Voedingskema/Begrafnisse/Nagmaalbediening/Woordterapie

      9. Beradingspreekkamers: Trauma/Huweliksberading/Genesingskliniek/Voorbidding

TOEKOMSTIGE AKSIES           1.  Gemeenskapsplaas                2. Behuisingskema vir behoeftiges


1.   KOFI@4 GROEPE: Maak nuwe vriende en kuier & groei saam Sondae om 16:00

2. WDÊRELDEVANGELISASIE: Aangesien ons 'n missionale gemeente is, is ons betrokke by plaaslike en wêreldevangelisasie. Ons poog om elke lidmaat hierby ingeskakel te kry deur gebed en om 'n “Geloofsbelofte-offer” maandeliks hiervoor te gee.  Evangeliste en sendelinge word wêreld-wyd ondersteun. Die naam van ons wêreldevangelisasie-aksie is: Suid-Afrikaanse en Wêreldevangelisasie (S.E.W.E.)

3.   WELSYN - Ons poog om in die fisiese nood van gemeentelede te voorsien.

4.   FINANSIES - Daar word volgens 'n begroting gewerk vir goeie kontrole. Alle gelde word deur     'n finansiële raad hanteer, en alle finansiële boeke word jaarliks geouditeer. Ons glo dat elke lidmaat die bevordering van God se koninkryk plaaslik moet ondersteun, deur die bring van die Here se tiende (10% van hulle totale inkomste) volgens Mal.3:10. 'n Kwitansie vir identifiseerbare bydraes word uitgereik.

5.   BUS VERVOER vir gemeentelike aktiwiteite kan op aanvraag gereël word.

6.   ‘N BULLETIN met os maandelikse program en dienstye, is by die inligtingstoonbank beskikbaar


DIENSORDE

Die volgende is saamgestel om aan u 'n kort oorsig te gee waarom ons die Here aanbid op die wyse wat u vandag kan ervaar.

Waarom verheerlik ons die Here met musiekinstrumente? Ps 33:2-3; Ps 81:2-3; Ps 150:1-6

Waarom klap ons hande? Ps 47:2

Waarom sing ons in Afrikaans en Engels en in vreemde tale ? 1 Kor 14:5,15,27,39; 1 Kor 12:7,10

Waarom het ons die spreke en uitleg van vreemde tale? 1 Kor 12:7-10; 1 Kor 14:2,4,5,13,27,39

Waarom sê ons AMEN! PRYS DIE HERE!? 1 Kron 16:36; Neh 8:7; Ps 106:48; 1 Kor 14:16

Waarom hef ons ons hande op?  Ps 63:5; Ps 134:1-2; 1 Tim 2:8; Ps 150:4; 2 Sam 6:14

Waarom profeteer ons? 1 Kor 14:1,3  1 Kor 12:10

Waarom huppel en koordans ons? Ps 149:3; Jer 31:13; Mal 4:2

Waarom lag of huil ons? Ps 126:2,3,5.6,

Waarom kniel / buig ons? Ps 95:6; Neh 8:7

Waarom val mense soms neer tydens byeenkomste? Matt 17:5-6; Dan 8:18; 10:9; Open 1:17

Waarom lê ons hande op mense en salf hulle met olie?   Mark 16:18; Jak 5:14; Mark 6:13

Waarom prys ons die Here hardop? Jes 42:11-12; Heb 13:15; Ps 149:6; Esra 3:11-13; 1 Kon 1:40

Waarom bid die hele gemeente saam vir spesifieke behoeftes?  Hand 4:24; Hand 12:5

Waarom swaai ons vlae/baniere?   Jes 13;2. Ps. 20;5;  Num 10;14


GELOOFSBELYDENIS

1. Ons glo in ‘n ewige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die Almagtige Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping.

2. Ons glo in God die Vader, bron van die skepping en verlossing.

3. Ons glo in Jesus Christus die eniggebore Seun van God, waarlik God, wat ter wille van die mens en sy saligheid uit die hemel neergedaal en vlees geword het, wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat in die wêreld geleef het, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regterhand van God die Vader sit.

4. Ons glo in die Heilige Gees, waarlik God, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat die mens oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en hom in die hele waarheid lei.

5. Ons glo dat die Bybel die Woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo dat die Woord van God gesaghebbend die wil van God vir die mens verkondig en alles leer wat vir saligheid nodig is.

6. Ons glo dat alle mense na die beeld van God geskape is, maar deur hulle sondige opstand is hierdie beeld geskend; dat alle mense voor God gesondig het en dat dit die wil van God is dat alle mense deur geloof in Jesus Christus, saligheid sal ontvang.

7. Ons glo in die doping in die Heilige Gees met die spreke in tale, as die eerste inisiële teken. Ons glo ook in die werking van die geestelike gawes en die vrug van die Gees in 'n Christen se lewe en dat 'n Christen ‘n dissipel van Jesus is wat 'n toegewyde en heilige lewe lei.

8. Ons glo dat Jesus Christus die Hoof van die kerk is, wat saamgevoeg word deur die Heilige Gees en bestaan uit alle weergebore gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging en demonstrasie van die evangelie en die wil van God aan alle mense. As geesvervulde gelowiges beoefen hulle onderling broederskap en bou mekaar op.

9. Ons glo dat die doop van die gelowige deur onderdompeling en die nagmaal instellings van Christus is en deur die Kerk as sulks beoefen word.

10.  Ons glo dat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou deur God verordineer is en 'n beeld is van die verhouding tussen Christus en Sy Kerk en dat wanneer die tyd deur God bepaal, gekom het, Christus as Bruidegom sal kom en die Kerk as Sy Bruid sal wegneem.

11. Ons glo in 'n oordeelsdag waarop Christus die Regter, die lewende en dode sal oordeel, in die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die goddelose; en

12. Ons glo in 'n nuwe hemel en aarde waar God in heerlikheid sal regeer!